up icon
plus icon
coinImage

การติดพนัน

การติดพนันคืออะไร

บริการช่วยเหลือ

ประชากรในสวิตเซอร์แลนด์น้อยกว่า 1 % (0.5% ถึง 0.8% อ้างอิงจาก BASS 2004; Osiek & Bondolfi 1999) ทุกข์ทรมานจากพฤติกรรมการติดพนันและการเล่นพนันที่ มากจนเกินไป ประชากรมากกว่า 1 % เล็กน้อยระบุตนเองว่าเป็นผู้เล่นพนันที่มีปัญหา จากการคาดคะเนอื่นๆ พบว่า 7% ของผู้เล่นคาสิโนต้องทนทุกข์ทรมานจากการติดพนัน ความพร้อมของเงินและโอกาสในการเล่นพนันจะเป็นตัวกำหนดเงื่อนไขของการติด การพนัน สัญญาณต่อไปนี้บ่งบอกถึงการติดการพนัน

สถานการณ์การเงินน่าเป็นห่วงเนื่องจากการพนัน

  • การชำระใบแจ้งหนี้ล่าช้า
  • หนี้สิน
  • การล้มละลาย
  • มีการใช้เงินสำหรับครัวเรือนไปกับการพนัน
  • ยืมเงินเพื่อเล่นการพนัน

ปัญหาครอบครัวเนื่องจากการพนัน

  • ไม่อยู่บ้านบ่อย
  • การละเลยคู่ครองและลูก
  • ความขัดแย้งในครอบครัว
  • การแยกทางหรือการหย่าร้าง

สัญญาณของการติดการพนันอาจแสดงออกผ่านปัญหาในที่ทำงาน (การขาดงาน การยักยอกเงินของบริษัท) หรือจากความผิดปกติทางจิต (การนอนไม่หลับ ความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า) เช่นเดียวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย (การยักยอกเงิน การกระทำผิดทางอาญา)